Pitanja i odgovori

1. Molimo vas da nam odgovorite na našu dilemu. Naime, do kraja 2015.g. naša udruga vodila je jednostavno knjigovodstvo, pa zbog toga nismo bili obvezni izraditi financijski plan za 2016.godinu. Obzirom da smo tek od 01.ožujka  ove godine ušli u sustav dvojnog knjigovodstva, te na okolnost da se od udruga traži usvojeni financijski plan za 2016.g. (prilikom apliciranja na natječaje)  zanima nas kako udovoljiti traženim zahtjevima natječajne dokumentacije. Naime, prilično nam je otežano naknadno izrađivati financijski plan budući da je pola godine već iza nas. Kako bi se uskladili s novim okolnostima planiramo krajem tekuće godine izraditi financijski plan za 2017.g.Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru....

 
 • Poštovana, sukladno uvjetima natječaja spomenuti dokument je obavezan, međutim ukoliko ste na sustav dvojnog knjigovodstva prešli dobrovoljno, onda nemate obvezu izrade Financijskog plana za 2016., ali ukoliko je prijelaz bio po sili zakona, (ostvareni prihod preko 230.000,00 kn ili je u pitanju neka gospodarska djelatnost), onda ste u obvezi izraditi Financijski plan za 2016.
 • Financijski plan treba napraviti od 01.01.2016. do 31.12.2016. dakle za cijelu godinu


2. Poštovani pišem vam iz Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, planiramo prijaviti projekt pod prioritetnim područjem PI. B, stoga nas zanima jesmo li mi uopće prihvatljivi prijavitelji?

 • Poštovani, s obzirom da Gradsko društvo Crvenog križa ima status udruge prihvatljivi ste prijavitelji za prioritetno područje PB1 uz uvjet da ispunjavate i druge formalne uvjete navedene u dokumentu A1 Uputama za prijavitelje te da se aktivnosti koje planirate prijaviti u projektu ne financiraju kao javna ovlast iz Državnog proračuna sukladno drugim posebnim zakonima kao što je Zakon o Hrvatskom crvenom  križu.
 

3. Poštovani, molim vas ako biste mi mogli pojasniti obrazac Izjave o partnerstvu. Naime, radi se o prioritetnom području PIII (resocijalizacija) te me zanima dali mi na obrascu gdje je boldano _programi/projekti _brišemo i ostavljamo samo program ili projekt ili na tom mjestu dolazi naziv projekta? Da li se još nešto mora nadopunjavati gdje je boldano?

 
 • Poštovani, u obrascu nigdje ne brišete program/ projekt već samo napišete u za to predviđena mjesta: Naziv Vašeg programa/ projekta te adresu partnera. Napominjemo da navedeni dokument treba biti ovjeren pečatom partnerske organizacije  i potpisan od ovlaštene osobe organizacije partnera.
 

4. Molimo vas objašnjenje u svezi dostave obrasca B6. Isti je naveden kao dio obvezne natječajne dokumentacije, no uz opis obrasca navedeno je kako će se obrazac B6 zatražit samo od uspješnih prijavitelja u roku od prvih mjesec dana od početka provedbe.Molim da nam kažete da li pri slanju dokumentacije na natječaj ovaj obrazac treba biti popunjen i dostavljen?

 
 • Poštovani,  u skladu s Uputama za prijavitelje obrazac B6 zatražit će se samo od uspješnih prijavitelja u roku od prvih mjesec dana od početka provedbe projekta/programa, pa isti nije potrebno dostavljati kod prijave na natječaj.
 

5. Kojom legendom da se služimo za opis aktivnosti i korisnika jer je u natječajnoj dokumentaciji nema? (da li postoji legenda kao u ranijim natječajima za udruge?)

 
 • Poštovani, naknadno je uz natječajnu dokumentaciju na stranicama Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravosuđa te Regionalnih zaklada objavljena legenda koju možete koristiti za opis aktivnosti i korisnika. 
 

6. Poštovani, prijavljujemo projekt za "Natječaj za prijavu projekata/programa udruga/zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu", te imamo pitanje vezano za "Obvezni dio natječajne dokumentacije prilikom prijave projekta" i to pod točkom 10. Zanima nas je li dovoljno za podatke o partneru ispis iz Registar udruga preuzet s interneta ili je baš potreban izvadak iz Registra udruga podignut u Uredu za udruge? Hvala unaprijed na odgovoru i srdačan pozdrav!
 

 • Poštovani, kao što je navedeno u točki 3.1. Uputa za prijavitelje za prijavu je i za prijavitelja, ali  i za udrugu partnera potrebno  dostaviti: Presliku važećeg Statuta udruge prijavitelja i partnerskih udruga ako Statut nije objavljen u Registru udruga, te dokaz (dopis) da je Statut predan na ovjeru Uredu državne uprave radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14) te ispis iz Registra udruga s Interneta ukoliko ste već izradili potrebne izmjene Statuta sukladno Zakonu i Vaš statut  je objavljen u Registru udruga.
 

7. Poštovani, zbunjeni smo dijelovima obrazaca (B6 i B8) koji imaju u sebi obojani dio, ali i crte predviđene za pisanje pa vas molim konkretno da li se popunjavaju samo oni dijelovi koje ste crtama predvidjeli za popunjavanje ili moramo i u onim dijelovima obrasca koje ste obojali sivom bojom isto dodavati nositelje, partnere ili naziv.  Znači da li se popunjavaju samo linije i ignoriramo ono što je u obrascu obojano ili svugdje sve pišemo?

 
 •  Poštovani, u skladu s  Uputama za prijavitelje obrazac B6 zatražit će se samo od uspješnih prijavitelja u roku od prvih mjesec dana od početka provedbe projekta/programa, pa isti nije potrebno dostavljati kod prijave na natječaj. 
 •  Obrazac B8 popunjavate u dijelu koji se odnosi na:
 1. Ime i prezime/naziv izvoditelja
 2. Naziv programa/projekta navodite samo u tekstu koji slijedi iza toga a glasi:“potvrđuje da je upoznat sa sadržajem i aktivnostima programa ili projekta (upisati naziv programa ili projekta). Ostale poboldane dijelove teksta zanemarite.
 3. Naziv aktivnosti
 4. Izjava treba biti ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje izvoditelja
 
U navedenim obrascima smo promijenili sporne istaknute dijelove kako ne bi dolazilo do daljnjih nedoumica.


8. Poštovani,  molim Vas da mi detaljnije objasnite točku 6 iz opisnog obrasca za prijavu  projekta. (6. Opišite glavne rezultate evaluacije projekta (ako je projekt evaluiran)).

 
 • EVALUACIJA predstavlja sustavno i znanstveno sakupljanje, procesiranje i analiziranje podataka vezanih uz provedbu intervencije, kako bi se procijenilo jesu li postignuti ciljevi intervencije. Prilikom evaluacije koriste se kvantitativne i kvalitativne metode / pristupi. Najčešće se provode procesna evaluacija i evaluacija učinka. Procesna evaluacija podrazumijeva analizu tijeka i kvalitete provedbe programa te odgovara na pitanje: Je li program „isporučen“ korisnicima na način kako je to planirano? Drugim riječima, ovaj oblik evaluacije daje odgovor na pitanja kako je program provođen, je li provedeno sve kako je zamišljeno, koja odstupanja su tijekom primjene učinjena i s kojim razlogom te kakvo je zadovoljstvo korisnika tijekom sudjelovanja u programu. Evaluacija učinka daje odgovor na pitanja jesu li programom ostvareni očekivani rezultati, je li program postigao svoje specifične ciljeve te je li program ostvario utjecaj na postavljeni opći cilj. Evaluacija učinka odgovara na pitanje: Koje je razlike na kraju provedbe napravio program u odnosu na početno stanje?
 
 • U opisnom obrascu potrebno je navesti glavne rezultate provedene evaluacije (pokazatelje je li program izveden kako je planirano te, ukoliko je provedena evaluacija učinka, jesu li ostvareni postavljeni ciljevi).


9. Da li se evaluacija iz ovog pitanja odnosi na evaluaciju provedenu za prethodnu godinu provedbe projekta?

 
 • Evaluacija iz ovog pitanja odnosi se na ranije provođenu evaluaciju – u prethodnoj godini provedbe projekta i/ili ranijih godina. Poželjni su što svježiji podaci, no u redu je prikazati rezultate evaluacije koji su vam dostupni.
 

10. Poštovani, prijavljujemo projekt na natječaj za prijavu projekata/programa udruga/zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću. Prijavit ćemo ga na prioritetno područje PI. A. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS). Projekt provodimo već 7 godina, te zadovoljava EDRRA kriterije. Zanima nas da li ako zadovoljava EDRRA kriterije da ujedno zadovoljava i EDPQS kriterije? Isto tako zanima nas ako možemo dobiti dodatno pojašnjenje što bi trebalo pisati u detaljnom opisu projekta pod točke:  1. Procjena potreba; 2. Procjena sredstava; 3. Jasno postavljanje programa; 4. Intervencijski dizajn; 5. Upravljanje i mobilizacija resursa; 6. Isporuka i praćenje programa; 7. Evaluacija; 8. Diseminacija i unaprjeđenje.

 
 •  Poštovani, Europski standardi za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) opisuju način na koji je potrebno planirati, opisati i provoditi projekt. EDDRA kriteriji i EDPQS standardi se nadopunjuju i temelje na zajedničkim postavkama pa je vjerojatno da projekt koji zadovoljava EDDRA kriterije, zadovoljava i standarde. Ipak, ukoliko planirate prijaviti projekt pod prioritetno područje PI.A, svakako je potrebno konzultirati priručnik (dostupan na engleskom jeziku: http://prevention-standards.eu/manual/)  i /ili Brzi vodič  (dostupan na hrvatskom jeziku: http://prevention-standards.eu/quick-guide/)  te opisati projekt sukladno EDPQS standardima.
 
 • Detaljan opis projekta navodi projektne faze: 1. Procjena potreba; 2. Procjena sredstava; 3. Jasno postavljanje programa; 4. Intervencijski dizajn; 5. Upravljanje i mobilizacija resursa; 6. Isporuka i praćenje programa; 7. Evaluacija; 8. Diseminacija i unaprjeđenje. Drugim riječima, potrebno je prepoznati pojedine faze projekta te opisati relevantne sadržaje koji se vežu uz pojedinu projektnu fazu.


11. Poštovani, naša udruga odlučila se za prijavu na Natječaj koji ste oglasili i to u području P II Inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije. Dalje u Uputama za prijavitelje ovo područje dijeli se na tri podpodručja: PII. A. 1., PII. A. 2., PII. A. 3.
Naše pitanje odnosi se na to mora li se decidirano odlučiti za jedno od navedenih podpdručja (npr. samo PII A); mora li projektni prijedlog sadržavati sva 3 podpodručja; ili je pak dozvoljena kombinacija podpodručja (npr. kombinacija PII A 1 i P II A2)?

 
 • Poštovani, dozvoljena je kombinacija podpodručja jer smo naveli u uputama da udruga može prijaviti 1 projekt po prioritetnom području, a nigdje nije navedeno da mora biti u samo jednom podpodručju. Prema tome, dozvoljeno bi bilo  da ti projekti obuhvaćaju kombinaciju sva tri podpodručja, tim više što je poželjno da imaju sva tri obilježja navedena u tim podpodručjima.

12.  Poštovani, u obrascu S1 pod pitanjem 37 stoji godina 2013.? Nisam siguran da je to točno.
U obrascu S1 nigdje se ne navodi područje javljanja na Natječaj (kao što je to navedeno u obrascu B1, ali se u uvjetima navodi da se za trogodišnji program suradnje udruga koristi obrazac S1?
Pitanje vezano uz voditelje i izvoditelje prijavitelja i partnera: da li voditelj programa može biti samo iz udruge prijavitelja ili je potrebno definirati i voditelje iz partnerskih organizacija? (ili iz partnerskih organizacija mogu biti navedeni samo izvoditelji)
 
 • Poštovani, u pravu ste, u obrascu S1 pod pitanjem 37 potkrala se pogreška, treba pisati  godina 2015. 
 • U obrascu S1 nigdje se ne navodi prioritetno područje javljanja na Natječaj jer je obrazac namijenjen isključivo za programe suradnje pa isto nije potrebno dodatno upisivati.
 • U uputama za prijavitelje pod točkom 1.4.Sudionici u provedbi natječaja je navedeno: PARTNER je Pravna osoba koja u fazi prijave projekta/programa izjavljuje da je spremna sudjelovati u provedbi projekta/programa u suradnji s prijaviteljem, temeljem obrasca Izjave o partnerstvu (obrazac A3). Navedeno znači da osoba ovlaštena za zastupanje partnerske organizacije potpisuje i ovjerava pečatom obrazac Izjave o partnerstvu. U uputama nije navedeno da je potrebno definirati voditelje iz partnerske organizacije što znači da nije obvezno, a na Vama je da procijenite da li bi Vam isto moglo biti korisno u provedbi programa.
 
13. Poštovani, vezano za obrazac B8 Izjava izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti - na dnu se nalazi oznaka MP za pečat. Moje pitanje se odnosi na koga se odnosi taj pečat? Da li je to pečat prijavitelja programa ili organizacije u kojoj izvoditelj aktivnosti je zaposlen? Jer na provođenju nekih naših aktivnosti sudjeluju vanjski stručnjaci koji su zaposleni u drugim zdravstvenim ustanovama.

 
 • Poštovani, za izvoditelje iz udruge prijavitelja pečat prijavitelja, a za vanjske suradnike pečat organizacije iz koje dolaze.

14. Što ako je vanjski suradnik nezaposlen ili u mirovini? Tko tada stavlja pečat, da li je pečat u toj situaciji potreban i ako nije da li je potrebno dokazati da osoba nije zaposlena odnosno da je u mirovini?
 
 • Poštovani, u navedenom slučaju navedite da je vanjski suradnik nezaposlen ili u mirovini te svojim pečatom  jamčite za istinitost. Važan je njegov potpis.
 
15. Poštovani, imamo pitanje vezano uz natječaj za prijavu projekata/programa udruga/zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću, a odnosi se na Prioritetno područje P II - Inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije. Naime, zanima nas je li prihvatljiv partner udruzi u navedenom području Centar za socijalnu skrb?
 
 • Poštovani, s obzirom da je u Uputama navedeno da se Projekti udruga u PII. Inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije, obavezno se trebaju provoditi u partnerstvu s javnim ustanovama, Centar za socijalnu skrb, kao javna ustanova je prihvatljiv partner Vašoj udruzi.

16. Poštovani, u obaveznom opisnom obrascu S1 na strani br.3, redni broj 37. piše: Prepoznatljivost organizacije kroz financirane programe u 2013. g. Da li ste doista mislili na 2013. g. jer svi ostali podaci koji se traže vezani su uz 2015. g. pa nisam sigurna da li je to tipfeler.
 
 • Poštovana, u pravu ste, radi se o tipfeleru, podaci se traže za 2015. godinu. Možete ga i sami ispraviti prilikom popunjavanja obrasca.

17. Poštovani,  imam pitanje vezano za obaveznu natječajnu dokumentaciju za partnerske udruge (prioritet PIV). Naime, u Uputama za prijavitelje (str 27.) se od partnerskih udruga traži: preslika Statuta i dokaz da je predan na ovjeru Uredu državne uprave (ako nije objavljen u Registru) te ISPIS IZ REGISTRA UDRUGA, dok se u Z1. Obrascu opisa projekta za zdravstvene organizacije (str 7.) od partnerskih udruga traži: dokaz o pravnoj osobnosti partnera, odnosno IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA RH. 
Dakle, ukoliko je partnerska udruga objavljena u Registru udruga, odnosno ako je usklađena sa zakonom o udrugama, treba li ona dostaviti ISPIS ili IZVADAK iz Registra udruga?

 
 • Poštovana, ukoliko je partnerska udruga objavljena u Registru udruga, odnosno ako je usklađena sa Zakonom o udrugama, potrebno je dostaviti samo ISPIS iz registra udruga kako je navedeno u uputama na str. 27.


18. Poštovani, malo mi je nejasno formuliran zahtjev za podacima. Da li se tu misli na bespovratne potpore koje smo mi kao udruga proslijedili ili se tu misli na bespovratne potpore koje smo mi kao udruga primili?(33. Broj ukupno odobrenih bespovratnih potpora u 2015. godini)
 
 • Poštovana, u navedenom slučaju radi se o potporama koje ste kao udruga primili u 2015. godini.

 

19. Poštovani, vezano za sljedeće područje: PI. B. 1. Projekti univerzalne prevencije svih oblika ovisnosti djece i mladih (alkohol, cigarete, droge, kockanje, igre na sreću, računalne igrice, Internet) koji su utemeljeni na politici lokalne zajednice kao cjeline (STRATEGIJE OKRUŽENJA), na što se točno odnose strategije okruženja?

 

 • Strategije okruženja se temelje činjenici da pojedinci ne počinju sa zlouporabom tvari isključivo na temelju individualnih karakteristika nego pod utjecajem složenih čimbenika u okolini, poput onog što okolina smatra normalnim, očekivanja ili prihvaćanja u zajednici u kojoj žive, pravila i zakona, javnih poruka, dostupnosti alkohola, duhana i ilegalnih droga. Zbog toga što se zlouporaba droga promatra kao rezultat cjelokupnog sustava, logično je da strategije okruženja ciljaju na zajednicu općenito, odnosno ciljaju na sve pripadnike određene skupine te zahtijevaju nisku razinu osobne angažiranosti pojedinca. Strategije okruženja uključuju mjere kontrole tržišta ili mjere prisile (reguliranje dobne granice, ograničenja i zabrane u vezi s duhanom, promociju konzumiranja bezalkoholnih pića omogućavanjem kupnje istih pod nižim cijenama od alkoholnih pića, kontrole konzumiranja alkohola na javnim mjestima i slične mjere) i pretežno se usmjeravaju na legalna sredstva ovisnosti.


20. Poštovani, molim vas da nam pojasnite obrazac B7. Zanima nas da li  izjavu izvoditelja partnerske organizacije gdje stoji Mjesto pečata, pečatira partnerska organizacija ili mi kao prijavitelj pečatiramo sve izjave, i naših izvoditelja i izvoditelja partnerskih organizacija?

 
 • Poštovani,  Izjava izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti (Obrazac B8) ne traži se od pravne osobe koja je već iskazana kao partner na projektu, (partneri na projektu potpisuju Izjavu o partnerstvu), već je za partnerske organizacije dovoljno u opisnom obrascu opisati koje će aktivnosti provoditi partnerska organizacija, odnosno da će to provoditi zaposlenici/volonteri iz partnerske organizacije. Izjavu izvoditelja aktivnosti potpisuju samo vanjske fizičke/pravne osobe koje nisu dio prijavitelja ili partnerske organizacije.
 • Ako je izvoditelj aktivnosti fizička osoba onda se samo ta osoba potpisuje i ne treba pečat, a ako je izvoditelj aktivnosti pravna osoba onda se potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i stavlja se pečat te organizacije.