Resocijalizacija i društvena reintegracija bivših ovisnika

Resocijalizacija u najširem smislu podrazumijeva svaki oblik društvenog uključivanja i afirmacije kroz različite aktivnosti iz područja sporta, kulture, rada i drugih društvenih aktivnosti, te je logičan slijed psihosocijalne rehabilitacije u terapijskoj zajednici, penalnom sustavu i zdravstvenoj ustanovi.

Najznačajniji dio resocijalizacije je pronalaženje zaposlenja i stručno osposobljavanje ovisnika za određena zanimanja kao preduvjet uspješne afirmacije u društvu.

Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporabe droga (2012.-2017.) predviđa se niz mjera usmjerenih ponovnom uključivanju ovisnika u društvenu zajednicu nakon uspješno završenog programa rehabilitacije.

Postupak liječenja i odvikavanja od ovisnosti o drogama je dugotrajan proces koji treba sagledavati s medicinskog, psihološkog i socijalnog aspekta, kako pri planiranju i izradi programa liječenja tako i prilikom tretmana ovisnika o drogama.

Nakon završenog programa liječenja, ovisnici se često ne mogu uspješno uklopiti u društvenu sredinu zbog niza razloga, poput stigmatizacije, marginalizacije i socijalne isključenosti. Većoj uspješnosti provedbe programa suzbijanja zlouporabe droga i liječenja ovisnika o drogama pridonosi i kvalitetna provedba programa socijalne integracije ovisnika u zajednici, koja uz  resocijalizaciju ovisnika o drogama i njihovo ponovno uključivanje u društvo treba biti logičan slijed psihosocijalne rehabilitacije.

S tim ciljem Ured za suzbijanje zlouporabe droga inicirao je i Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja, koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske i koji se provodi od  2007. godine.

U resocijalizaciju ovisnika uključeni su različiti sustavi, od zdravstvenog, penalnog, socijalnog, gospodarskog do organizacija civilnog društva. Tako se kroz sustav socijalne skrbi, ovisnicima pružaju različite usluge socijalne skrbi i potpore.

Resocijalizacija i uključivanje u društvo treba obuhvaćati i maloljetne ili mlađe punoljetne osobe koje su ovisnici i konzumenti droga i izašli su iz odgojne ustanove ili maloljetničkog zatvora. U provedbi programa resocijalizacije vrlo je važno uključivanje lokalne zajednice i provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja usmjerenih ciljnoj skupini liječenih ovisnika, koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, te korištenje svih ostalih resursa lokalne zajednice.

Cilj provedbe programa i projekata u području resocijalizacije jest pridonijeti destigmatizaciji liječenih ovisnika, smanjenju recidivizma nakon završenog liječenja u terapijskim zajednicama te većoj senzibilizaciji cjelokupne, ali i stručne javnosti za rad na problemu socijalne reintegracije liječenih ovisnika.