Objavljen Javni natječaj za zapošljavanje

Slika /slike/rang-lista.jpg

u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga za 2 stručna suradnika/ice – na neodređeno vrijeme

Dana 04. listopada 2017. u  „Narodnim novinama broj  98/17 objavljen je Javni natječaj za zapošljavanje u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga.
 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima, članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu, Ured za suzbijanje zlouporabe droga raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ

 
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


ODJEL NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE I POSLOVE MEĐUNARODNE SURADNJE


stručni suradnik/ica – 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca


Potrebni stručni uvjeti:
  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih  znanosti
  • položen državni stručni ispit
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • znanje rada na osobnom računalu
  • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  • preslika  diplome
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo)
  • potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, preslik ugovora o radu, ugovora o djelu i dr.)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Zagreb, Sv.Preobraženja 4, s naznakom: "Za javni natječaj – za prijam u državnu službu".

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje osoba ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.

Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora komisije s kandidatima (intervju).

Testirat će se i znanje engleskog jezika i poznavanje rada na osobnom računalu.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Ureda za suzbijanje zlouporabe droga (www.drogeiovisnosti.gov.hr) .

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Ureda za suzbijanje zlouporabe droga (www.drogeiovisnosti.gov.hr  istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Ureda za suzbijanje zlouporabe droga (www.drogeiovisnosti.gov.hr).

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, osoba ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Ureda za suzbijanje zlouporabe droga www.drogeiovisnosti.gov.hr.

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Cjeloviti tekst Natječaja dostupan je u rubrici na desnoj strani, kao i Pravni Izvori.
 

Pisane vijesti