Zajednički Natječaj za prijavu projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija u RH za dodjelu financijskih

sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu

 
Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske 08. srpnja 2016. objavili su zajednički NATJEČAJ za prijavu projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija za financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini

 
1. Predmet Natječaja i vrsta potpore

Predmet ovoga Natječaja je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini koja su raspoređena u razdjelu Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravosuđa i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.
 
Udruge i zdravstvene organizacije, sukladno ovom Natječaju, mogu svoje prijave za financijske potpore slati za:
 
  1. Projekte prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) i Inovativne projekte univerzalne prevencije ovisnosti
  2. Inovativne projekte selektivne i indicirane prevencije
  3. Projekte resocijalizacije ovisnika i intervencije u zatvorskom sustavu
  4. Projekte koje provode zdravstvene organizacije u suradnji s udrugama
  5. Programe smanjenja šteta povezanih sa zlouporabom droga
    
2. Cjeloviti tekst Natječaja, Upute za prijavu i Obrasci za prijavu

Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja (www.zdravlje.gov.hr), Ministarstva pravosuđa (www.pravosudje.gov.hr), Ureda za suzbijanje zlouporabe droga (www.drogeiovisnosti.gov.hr) te na mrežnim stranicama nadležnih regionalnih zaklada za razvoj civilnog društva (www.zamah.hr, www.civilnodrustvo-istra.hr, www.zaklada-slagalica.hr, www.zaklada-dadic.hr) kao provedbenih tijela Natječaja.
 
3. Rok za podnošenje prijava
 
Rok za podnošenje prijava po ovom Natječaju je 09. kolovoza 2016. godine.
 
Prijave koje stignu iza navedenog roka neće se razmatrati.


Ovdje možete preuzeti:

  • Poziv na natječaj

  • Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga

  • Upute za prijavitelje
   


Obrasci

 

Obrasci Ministarstva zdravljaPisane vijesti