Zaštita osobnih podataka

Slika /slike/data protection.jpg
Ured za suzbijanje zlouporabe droga obrađuje osobne podatke građana (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
 
Ured za suzbijanje zlouporabe droga obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.
 
Podaci koje Ured za suzbijanje zlouporabe droga prikuplja su:
 • podaci o zaposlenicima
 • evidencija prisustva zaposlenika
 • prikuplja i analizira podatke za prijem u državnu službu
 • evidentira zahtjeve i način rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • evidentira zahtjeve i odgovore na upite korisnika
 • vodi evidenciju o osobama zaduženima u drugim tijelima državne uprave/ jedinicama lokalne uprave i samouprave za koordinaciju provedbe Projekta resocijalizacije i  koordinaciju provedbe programa prevencije ovisnosti
 • vodi Zbirku osobnih podataka o korisnicima Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama
 • vodi evidenciju o predsjednicima Županijskih povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i kontakt osobama, te članovima i predsjednici Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
 • vodi online Bazu podataka o svim projektima i programima koji se provode u području suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti (www.programi.uredzadroge.hr) u okviru koje se prikupljaju i javno objavljuju županijska izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga
 • vodi evidenciju o ustanovama koje djeluju u području suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti
 • javno objavljuje dostavljena izvješća.
 
 
Primatelji osobnih podataka
Ured za suzbijanje zlouporabe droga će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.
 
Prava ispitanika

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
 • pravo na pristup osobnim podacima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim osnovama
 • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama
 • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se  uputiti na adresu elektroničke pošte zastita.podataka@uredzadroge.hr.
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.
Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.
 
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: zastita.podataka@uredzadroge.hr
ili putem pošte na adresu:
Ured za suzbijanje zlouporabe droga
ul. Sv. Preobraženja 4/II, 10 000 Zagreb