Djelokrug

Detaljan djelokrug Ureda određen je Uredbom o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga (Narodne novine 36/12) na temelju koje Ured kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske:
 
 • sustavno prati pojave, razmatra pitanja i obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i druge poslove vezane uz suzbijanje zlouporabe droga, primjenu Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (NN 087/2002, NN 163/2003, NN 141/2004, NN 040/2007, NN 149/2009, NN 084/2011), provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga (NN 122/2012) i akcijskih planova suzbijanja zlouporabe droga (2012. - 2014.) i (2015. - 2017.) o čemu jednom godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske;
 • predlaže mjere u svrhu otklanjanja uzroka i posljedica zlouporabe droga na pojedinca i društvo;
 • vodi nacionalni informacijski sustav za droge radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama;
 • priprema prijedlog raspodjele sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske namijenjenog suzbijanju zlouporabe droga i nadzire trošenje tih sredstava;
 • predlaže unaprjeđenje i usklađivanje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuju pitanja suzbijanja zlouporabe droga s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima;
 • sudjeluje u međuresornoj suradnji u području suzbijanja zlouporabe droga;
 • u svrhu prevencije i edukacije vezane za zlouporabu droga, a u cilju informiranja građana o utjecaju i štetnosti istih, osmišljava, koordinira i provodi edukativnu i medijsku kampanju;
 • sudjeluje u izradi zakonskih, podzakonskih i drugih propisa i programa kojima se sustavno uređuju pitanja suzbijanja zlouporabe droga;
 • u suradnji s nadležnim tijelima, sudjeluje u provedbi obveza iz međunarodnih ugovora i konvencija na području suzbijanja zlouporabe droga;
 • sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;
 • uspostavlja, provodi i razvija suradnju s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;
 • prati, te putem svojih predstavnika sudjeluje u poslovima koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije na području suzbijanja zlouporabe droga.