Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje

Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje vodi nacionalni informacijski sustav o drogama radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama, te obavlja sljedeće poslove:
 

  • koordinira, analizira i prati postojeću metodologiju prikupljanja i analize, te dostupnost podataka o drogama i zlouporabi droga;
  • predlaže njihovo nadograđivanje i usklađivanje sukladno preporukama Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA);
  • analizira i usklađuje podatke o ključnim pokazateljima stanja zlouporabe droga koji se odnose na pojavnost i uzroke uporabe droga među općom populacijom, pojavnost i uzroke problematične uporabe droga, na potrebe i potražnju za liječenjem bolesti ovisnosti, na krvno prenosive bolesti među ovisnicima o drogama, na smrtnost vezanu uz zlouporabu droga, a koje prikuplja od nadležnih ministarstava, državnih upravnih organizacija, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ostalih tijela državne uprave, ustanova te organizacija civilnog društva;
  • zaprima i analizira izvješća o podacima o ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga koji su nakon detoksikacije u postupku odvikavanja, odnosno kojima je pružena pomoć sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, a koje vode ovlaštena tijela, ustanove, udruge i pravne, odnosno fizičke osobe koje obavljaju postupak skrbi ili pružanja pomoći;
  • zaprima i analizira izvješća o prijavama kaznenih djela i prekršaja u vezi s drogama, o pravomoćno osuđenim osobama za kaznena djela i prekršaje u vezi s drogama, o izvršavanju kazne zatvora i drugih sankcija prema tim počiniteljima, o oduzetim količinama droge, novčanim sredstvima i drugoj imovini iz nedopuštenog prometa droga, kao i o korisnicima socijalne skrbi, ovisnicima i povremenim uzimateljima droga, te o prijavama carinskih prekršaja u vezi s drogama;
  • prikuplja i analizira podatke o godišnjim potrebama droga koje se sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga mogu izraditi i staviti u promet, te prati uzgoj biljaka, uvoz, izvoz i provoz droga i tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu droge na temelju izvješća o dozvolama nadležnih ministarstava;
  • na temelju dostavljenih podataka izrađuje standardizirana izvješća i godišnje izvješće o stanju zlouporabe droga;
  • provodi, samostalno i u suradnji s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te stručnim ustanovama, edukacije i istraživanja vezana uz problematiku ovisnosti o drogama i zlouporabu droga;
  • u cilju poboljšanja međunarodne suradnje, s međunarodnim tijelima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama sudjeluje u izradi međunarodnih programa i projekata;
  • surađuje s međunarodnim tijelima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge (NIJD) je ustrojen pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u listopadu 2006.
 
Primarna uloga Odjela NIJD-a je prikupljanje, analiza, interpretacija i distribucija podataka o stanju zlouporabe droga u Hrvatskoj. Pored navedenog, Odjel NIJD-a ispunjava i ostale obveze vezane uz suradnju s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama  (EMCDDA) koji koordinira sustav praćenja stanja problematike droga na europskoj razini.
Republika Hrvatska je aktivno uključena u aktivnosti Reitox mreže EMCDDA-a kao članica EMCDDA-a.