Odjel za opće programe i strategije

 • izrađuje nacrt Nacionalne strategije koji dostavlja Vladi Republike Hrvatske, te razrađuje provedbu Nacionalne strategije;
 • koordinira, nadzire i prati učinkovitost provedbe Nacionalne strategije;
 • koordinira rad tijela državne uprave na području suzbijanja zlouporabe droga;
 • daje prethodno mišljenje u postupku donošenja općeg programa za suzbijanje zlouporabe droga;
 • daje prethodno mišljenje u postupku donošenja posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga;
 • daje mišljenje u postupku donošenja posebnog programa mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga;
 • nadzire provedbu općeg programa za suzbijanje zlouporabe droga i posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga;
 • nadzire provedbu posebnog programa mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga;
 • zaprima i analizira godišnja izvješća o izvršenju općeg programa za suzbijanje zlouporabe droga i posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga, koja podnose nadležna ministarstva i državne upravne organizacije;
 • zaprima i analizira godišnja izvješća o izvršenju posebnog programa mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga, koja podnose nadležna ministarstva, državne upravne organizacije i Hrvatski zavod za javno zdravstvo;
 • surađuje s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama socijalne skrbi, odgojno-obrazovnim, kulturnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama, zakladama, sredstvima javnog priopćavanja, te pravnim i fizičkim osobama;
 • pruža stručnu pomoć u izradi i provedbi programa za suzbijanje zlouporabe droga koje provode organizacije civilnog društva, te prati rad organizacija civilnog društva koje djeluju na području suzbijanja zlouporabe droga, a koje ostvaruju pravo na potporu iz sredstava državnoga proračuna u skladu s utvrđenim kriterijima i uvjetima javnog natječaja za dobivanje financijske potpore iz državnoga proračuna;
 • u svrhu prevencije i edukacije vezane za zlouporabu droga, a u cilju informiranja građana o utjecaju i štetnosti istih, osmišljava, koordinira i provodi edukativnu i medijsku kampanju.