Bolničko liječenje

Liječenje ovisnika provodi se u suradnji s timovima liječnika obiteljske medicine, ali i u okviru specijaliziranih bolničkih programa te s drugim zdravstvenim i nezdravstvenim subjektima. U sklopu hrvatskog zdravstvenog sustava, bolničko liječenje sastoji se od psihijatrijskih bolnica, odjela u općim, županijskim i kliničkim bolnicama te odjela u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Bolničko liječenje uobičajeno traje od 16 dana do 3 mjeseca.
 
U okviru bolničkog liječenja provode se programi detoksikacije, farmakoterapije i psiho-socijalnog tretmana, a najviše osoba u bolničkom tretmanu liječi se u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče i u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu.

Provođenje programa liječenja u bolnicama uključuje:
  • postupak detoksikacije (od opijata, metadona, buprenorfina, sedativa),
  • testiranje podnošenja apstinencije sa ili bez farmakoterapije,
  • testiranje adekvatne doze metadona,
  • postupak transfera s nižih doza metadona na buprenorfin ili naltrekson,
  • postupak transfera s visokih doza metadona na buprenorfin (pomoću privremene supstitucije sa MST cont.),
  • revidiranje terapije i psihičku stabilizaciju radi komorbiditetnih komplikacija, te
  • prevenciju relapsa.

Terapijski program se između ostalog provodi prema pravilima terapijske zajednice, radi se grupna i individualna terapija (psihoedukacija, motivacijski intervju, savjetovanje, suportivna i kognitivno-bihevioralna terapija), te obiteljska terapija (individualni i grupni način). Rade se i psihološka testiranja.
 

Uporaba opijatskih agonista u liječenju heroinske ovisnosti 

Opijatski agonisti (metadon, buprenorfin i dr.) imaju ključnu ulogu u suvremenom pristupu heroinskoj ovisnosti, no u doktrini liječenja ovisnosti smatra se da samo metadon ili bilo koji drugi opijatski agonist sam nije dovoljan da bi se značajnije promijenilo poremećeno ponašanje. Zato se ti medikamenti koriste kao sredstvo kojim se heroinski ovisnici privlače u program, a nakon toga se farmakoterapija agonistom po potrebi koristi samo kao jednim od elemenata kompleksnog postupka tretmana ovisnika koji uključuje psihoterapiju, edukaciju te određene oblike psihosocijalne pomoći.