Smjernice za evaluaciju tretmana/liječenja, (2007.)