Stručni savjet

Pri Uredu, kao stručno savjetodavno tijelo, djeluje Stručni savjet, koji čine stručnjaci za područje prevencije i suzbijanja zlouporabe droga, sa zadaćom pružanja stručne pomoći u odlučivanju o svim pitanjima suzbijanja zlouporabe droga.

Predsjednika i članove Stručnog savjeta imenuje ravnatelj Ureda.

Ured obavlja administrativno-tehničke, koordinativne i stručne poslove vezane za rad Stručnog savjeta i prati izvršenje zaključaka koje Stručni savjet donosi.

Na temelju članka 3. Uredbe o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 36/2012 i 130/2012) Stručni savjet Ureda za suzbijanje zlouporabe droga na sjednici održanoj 11. travnja 2013. donio je Poslovnik o radu Stručnog savjeta, kojim se uređuju zadaće, način rada, te prava i obveze predsjednika i članova Stručnog savjeta.

Zadaća Stručnog savjeta je pružanje stručne pomoći Uredu u odlučivanju u svim pitanjima iz područja suzbijanja zlouporabe droga, pravovremenog poduzimanja potrebnih mjera u pogledu prevencije i suzbijanja zlouporabe droga na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini te davanje stručnih mišljenja, analiza i prijedloga pri donošenju propisa na području suzbijanja zlouporabe droga.

Stručni savjet u svom radu osobito:
  • prati i analizira čimbenike zlouporabe droga,
  • prati kretanje te izvršenje mjera i aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga,
  • daje stručna mišljenja i predlaže mjere u svrhu otklanjanja uzroka i posljedica zlouporabe droga na kvalitetu života ljudi,
  • prati i objedinjava te usmjerava aktivnosti koje se poduzimaju u cilju preventivnog djelovanja na području suzbijanja ovisnosti,
  • potiče, prati i objedinjava aktivnosti koje se poduzimaju u cilju preventivnog djelovanja u području suzbijanja zlouporabe droga, a napose istraživačke studije iz različitih znanstvenih područja u području zlouporabe droga, edukaciju u području otkrivanja i suzbijanja zlouporabe droga, djelatnost medija u svezi problematike otkrivanja i suzbijanja zlouporabe droga,
  • surađuje i pruža pomoć nositeljima aktivnosti otkrivanja i suzbijanja zlouporabe droga na lokalnoj, područnoj i državnoj razini,
  • prati zakonske propise te daje stručna mišljenja kao i prijedloge za donošenje propisa na području suzbijanja zlouporabe droga te prati njihovu provedbu.