Liječenje i psihosocijalni tretman

Sustav liječenja ovisnosti u RH temelji se na mreži bolničkog i izvanbolničkog tretmana.

U tretmanu ovisnika nužan je multidisciplinaran pristup radi sveobuhvatnog i što učinkovitijeg liječenja, rehabilitacije i reintegracije liječenih ovisnika u društvenu zajednicu. U tretman su, ovisno o individualnim potrebama i vrsti tretmana, uključeni psihijatri i liječnici drugih specijalizacija koji su dodatno educirani iz područja mentalnog zdravlja i ovisnosti, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, liječnici obiteljske medicine i druge specijalizirane zdravstvene djelatnosti, radni terapeuti i volonteri.
 
Kod većine bolesnika liječenje i rehabilitacija ovisnosti je dugotrajan, često i doživotan proces, koji se temeljno provodi kroz izvanbolničke specijalizirane programe uz usku suradnju s liječnicima opće medicine.

Ovisno o fazi bolesti, mnogim ovisnicima potrebno je povremeno osigurati hospitalne intervencije u specijaliziranim bolničkim programima. Jednako tako važno je ovisnicima osigurati posebno prilagođen pristup u slučaju potrebe hospitalnog liječenja mnogih somatskih i psihijatrijskih bolesti koje mogu, ali i ne moraju biti etiološki povezane s uzimanjem droga.
 

Najvažniji postupci programa liječenja ovisnika su:

  • farmakoterapija (za opijatske ovisnike primjena opijatskog agonista – metadona i buprenorfina)
  • psihoterapija ovisnosti
  • obiteljski suportivni i psihoterapijski postupak
  • edukacija o bolesti i učenje strategija za prevenciju recidiva
  • prevencija infekcija (HIV, virusni hepatitisi, sifilis) što uključuje i testiranje
  • socijalne intervencije, potpora mjerama socijalne reintegracije
  • kontrole urina na prisutnost metabolita droga
  • terapija komorbiditeta
  • briga o somatskom zdravlju
  • korištenje programa samopomoći (suportivni programi NGO sektora, klubovi liječenih ovisnika i drugi).