Nacionalni informacijski sustav za droge

Nacionalni informacijski sustav za droge (NISD) predstavlja kompleksni mehanizam za praćenje problematike droga te posebno zdravstvenih i socijalnih posljedica njihove zlouporabe u Republici Hrvatskoj

Rad NISD-a temelji se na prikupljanju i analizi informacija vezanih uz pet ključnih epidemioloških te ostalih indikatora Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) radi njihove usporedivosti na europskoj razini, ali istodobno razvija i informacijski sustav sukladno potrebama, interesima i specifičnostima Republike Hrvatske.

Pet ključnih indikatora EMCDDA-a su:
 1. Prevalencija i načini uporabe droga u općoj populaciji (populacijska istraživanja)
 2. Prevalencija i načini problematične uporabe droga (statistička prevalencija/ procjene incidencije i istraživanja među ovisnicima)
 3. Zarazne bolesti povezane s uporabom droga (prevalencija i incidencija HIV-a, hepatitisa B i C kod intravenoznih ovisnika)
 4. Smrti povezane s uporabom droga i smrtnost među ovisnicima (statistike o smrtnosti u općoj populaciji, posebni registri o smrtnosti među ovisnicima, kohortna istraživanja među ovisnicima)
 5. Zahtjevi za liječenjem (statistike ustanova koje se bave liječenjem ovisnosti o drogama i klijentima koji su započeli liječenje)

Razvoj NISD–a kao temeljnog sustava praćenja stanja i trendova na tom području realizira se kroz Akcijski plan o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge za određeno vremensko razdoblje (APNISD).

APNISD se temelji na osnovnim odrednicama:
 • Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj,
 • Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj i
 • Protokola o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u RH.

Konačne informacije prikupljene i proizvedene u sklopu NISD-a se redovito koriste za evaluaciju potreba i kreiranje mjera prevencije, liječenja, programa smanjenja štete, nadzora i sprječavanja kriminaliteta vezanog uz zlouporabu droga te općenito politike suzbijanja cjelokupne problematike droga na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Opći cilj Nacionalnog informacijskog sustava za droge jest osigurati zemlji članici EU i EMCDDA-a objektivne, pouzdane i usporedive informacije o drogama i ovisnosti o drogama te njihovim posljedicama na društvo.
 

Posebni ciljevi:

 • Proizvesti i dostaviti na vrijeme EMCDDA-u nacionalno izvješće, standardne tabele i strukturirane upitnike;
 • Konsolidirati i unaprijediti mehanizme prikupljanja podataka o ključnim epidemiološkim i drugim indikatorima te omogućiti redovito izvješćivanje o napretku;
 • Osigurati učinkovitu i transparentnu financijsku i administrativnu provedbu ugovora (grant agreements) koji se odnose na države članice Europske unije;
 • Na redovitoj osnovi nadograđivati elektronske aplikacije, posebno EDDRA bazu podataka i REITOX Extranet;
 • Primjenjivati i razvijati Nacionalni sustav ranog upozoravanja, sukladno relevantnoj odluci Vijeća Europske unije i Protokolu o Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave nove psihoaktivne tvari u Republici Hrvatskoj;
 • Pridonijeti pripremi, testiranju i primjeni novih mehanizama i alata za izvješćivanje (standardne tabele i strukturirani upitnici);
 • Razvijati ulogu Odjela Nacionalne informacijske jedinice za droge (NIJD) u ukupnom procesu osiguranja kvalitete informacija i izvješćivanja;
 • Razvijati ulogu Odjela NIJD-a kao posrednika između EMCDDA-a i nacionalnih partnera.

Temeljna svrha praćenja aktualnog stanja na području droga i ovisnosti o drogama u zemlji, kao i povezanih trendova, jest na osnovi analize prikupljenih podataka definirati smjernice za kreiranje nacionalne politike za droge, kao i smjernice za definiranje i primjenu budućih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje problematike droga te evaluaciju njihove učinkovitosti.
 
Praćenje epidemiološkog stanja se provodi na različitim razinama kako bi se omogućila usporedba između različitih regija i lokalnih zajednica, ali i radi usporedbe s međunarodnim statistikama. Potonje omogućuje šire i kvalitetnije razumijevanje fenomena ovisnosti sagledavanjem iz različitih perspektiva.

Rezultati analize stanja zlouporabe droga mogu biti korisni i široj profesionalnoj/stručnoj javnosti budući da će različiti podatci biti dostupni u obliku posebnih izvješća i publikacija. Praćenje stanja zlouporabe droga obuhvaća načine uporabe droga, dostupnost, prevalenciju problema povezanih s uporabom/zloporabom droga, kriminalitet droga, angažman društva glede problematike droga. To će omogućiti šire razumijevanje aktivnosti koje se provode sa svrhom smanjenja potražnje droga.

Osnovna načela rada Nacionalnog informacijskog sustava za droge:
 • znanstveno utemeljeni pristup
 • stručnost
 • primjena standardiziranih pristupa koji pouzdano osiguravaju usporedivost u vremenu i između regija
 • informacijska otvorenost
 • horizontalna i vertikalna međuinstitucionalna, međusektorska i interdisciplinarna suradnja
 • sveobuhvatan i prilagodljiv pristup usmjeren na rješenja posebnog znanstvenog problema

Izgradnja sustava praćenja, informiranja, istraživanja i evaluacije na području problematike droga je kontinuirani proces koji uključuje unaprjeđenje informacija i mehanizama za prikupljanje podataka, razmjenu podataka između različitih subjekata, definiranje i evaluaciju okvira i standarda te provedbu istraživanja, usporedno s osiguranjem financijskih sredstava za provedbu navedenog.