Smjernice za programe smanjenje šteta povezanih sa zlouporabom droga (2015.)Tijekom 2014. godine pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske osnovana je stručna radna skupina za izradu Smjernica u području smanjenja šteta.

Ovaj dokument je nastao s ciljem definiranja pojmova koji podrazumijevaju sve oblike i aktivnosti u području smanjenja šteta, pružanja preporuka za razvitak inovativnih programa u području smanjenja šteta i okvira za djelovanje u različitim okruženjima i područjima smanjenja šteta te promicanja dostupnosti spomenutih programa na svim područjima Republike Hrvatske. Svrha je osiguranje provedbe kvalitetnih programa, razvoj i kontrola kvalitete, održivost, teritorijalna zastupljenost sukladno procjeni rizika i potreba te jačanje međusektorske suradnje s ciljem očuvanja javnog zdravlja.

Temelje za izradu smjernica predstavljaju Europski i nacionalni strateški dokumenti (EU Strategija o drogama (2013. -2020.), EU Akcijski plan o drogama (2013. -2016.), Provedbeni programa Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2014., i dr.), a potreba za izradu istih proizašla je iz TAIEX seminara organiziranog 2013. godine.

Smjernice za programe smanjenje šteta povezanih sa zlouporabom droga usvojene su u ožujku 2015. od strane Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Osim dokumenta Smjernica, također je izrađen Dodatak Smjernicama - Popis Popis ustanova i organizacija koje provode programe smanjenja šteta u Republici Hrvatskoj s uključenim intervencijama koje iste provode. Ažuriranje ovog popisa predviđeno je 2 puta godišnje.

U slučaju da uočite netočan sadržaj, molimo vas da nas obavijestite putem elektronske pošte ured@uredzadroge.hr. Unaprijed zahvaljujemo.