2017.

Na temelju članka 61a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 01/2015, 138/15 i 61/17) članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/2011) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave Klasa: 131-01/17-01/81, Urbroj: 515-04-01-02/2-17-2 od 14. srpnja 2017. i Ministarstva financija, Klasa: 100-01/17-01/110, Urbroj: 513-05-01-17-2  od 16. lipnja 2017., osoba ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda  donosi Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu za suzbijanje zloupoprabe droga za 2017. godinu.