Evaluacija Projekta resocijalizacije

S ciljem definiranja pozitivnih i negativnih strana Projekta resocijalizacije, kao i njegove modifikacije i unapređenja, Ured za suzbijanje zlouporabe droga je, uz stručnu podršku i recenziju doc. dr. sc. Ivane Jeđut s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, proveo Znanstveno-istraživački projekt evaluacije Projekta resocijalizacije.

Metode evaluacije bile su: fokus grupe (8 fokus grupa – provoditelji projekta na nacionalnoj razini, lokalnoj razini i korisnici), studije slučaja (2 studije slučaja – Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska županija) te online upitnik.

Odgovori dobiveni pomoću održanih fokus grupa analizirani su i grupirani u 6 kategorija; doživljaj projekta, aktivnosti projekta, teškoće i prepreke u provedbi, dobici od projekta, prijedlozi za unaprjeđenje, utjecaj projekta na socijalno uključivanje, dok je analiza upitnika pridonijela testiranju rezultata dobivenih iz fokus grupa.

Analiza je pokazala da je i u odnosu na provoditelje projekta i u odnosu na korisnike koji su u njega uključeni, Projekt postigao niz pozitivnih rezultata, ali usporedo s time i uputila na probleme, nedostatke i prepreke, koji se javljaju pri njegovoj provedbi.

Cjelokupno Izvješće o evaluaciji možete preuzeti u rubrici na desnoj strani.