O Projektu

1. Što je Projekt resocijalizacije?

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja, je projekt za doškolovanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje liječenih ovisnika koji je Vlada RH donijela u travnju 2007. godine.
 

2. Kome je namijenjen Projekt resocijalizacije?

Projekt je namijenjen ovisnicima o drogama:
 • koji se nalaze ili su završili program tretmana, rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici, penalnom sustavu ili zdravstvenoj ustanovi,
 • koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.


3. Načini uključivanja u Projekt

Prije uključivanja u projekt resocijalizacije svaki ovisnik treba potpisati Izjavu kojom se obvezuje da će se pridržavati obveza u navedenom programu i dati pristanak da se njegovi osobni podatci koriste u informatičkoj bazi podataka, a kada se uključuje u program za završetak srednjoškolskog obrazovanja, s Centrom za socijalnu skrb sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
Liječeni ovisnici mogu se uključiti u Projekt na sljedeće načine:
 • ako se nalaze na rehabilitaciji u terapijskoj zajednici ili na izdržavanju kazne u zatvorskoj ustanovi u Projekt se mogu uključiti na preporuku terapeuta i službenika tretmana u terapijskoj zajednici/domu za ovisnike/zatvorskoj ustanovi,
 • ako se nalaze u izvanbolničkom liječenju ili se u Projekt žele uključiti samoinicijativo, uključuju se temeljem mjera iz Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj koje provode Područne službe Zavoda za zapošljavanje uz prethodno pribavljenu pismenu preporuke ovlaštenog liječnika u Službi za prevenciju ovisnosti,
 • ako nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili izdržane kazne zatvora, temeljem nadopune Projekta od 17. ožujka 2009. g., žele završiti započeto srednjoškolsko obrazovanje, temeljem preporuke nadležnog Centra za socijalnu skrb.
 

4. Koje mjere namijenjene liječenim ovisnicima sadrži Projekt resocijalizacije i kako se u njih uključiti?

 Projekt resocijalizacije sadrži sljedeće mjere:
 • Prekvalifikaciju i doškolovanja koje se provode za vrijeme boravka u terapijskoj zajednici/domu za ovisnike/zatvorskoj ustanovi,
 • Školovanje za završetak započetog srednjoškolskog obrazovanja nakon izlaska iz terapijske zajednice/zatvorske ustanove,
 • MJERE aktivne politike zapošljavanja namijenjene liječenim ovisnicima koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru Projekta resocijalizacije, a temeljem Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj
 • Ostale mjere za poticanje zapošljavanja.


4.1. Prekvalifikacija i doškolovanja koja se provode za vrijeme boravka u terapijskoj zajednici/domu za ovisnike/zatvorskoj ustanovi


Koraci za uključivanje:
 
 1. Terapeuti u TZ i službenici tretmana u zatvorskim ustanovama u suradnji s nadležnom područnom službom Zavoda za zapošljavanje za zainteresirane osobe organiziraju postupak profesionalnog usmjeravanja i ocjene radne sposobnosti.
 2. U suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama izrađuju individualni program doškolovanja te organiziraju školovanje u terapijskoj zajednici/ustanovi ili odlazak u odabranu odgojno-obrazovnu ustanovu.
 3. Ako je ovisnik samo dio programa završio u terapijskoj zajednici ili zatvorskoj ustanovi, najmanje mjesec dana prije izlaska ovisnika, obavještavaju nadležni Centar za socijalnu skrb i odgojno-obrazovnu ustanovu koja će nastaviti provoditi program.


4.2. Školovanje za završetak započetog srednjoškolskog obrazovanja nakon izlaska iz terapijske zajednice/zatvorske ustanove


Koraci za uključivanje:
 1. Ovisnici koji nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili izdržane kazne zatvora žele završiti započeto srednjoškolsko obrazovanje, trebaju se s takvim zahtjevom obratiti nadležnom Centru za socijalnu skrb.
 2. Centar za socijalnu skrb će ispitati obiteljske, socijalne i druge prilike ovisnika, te dati preporuku za uključivanje ovisnika u školovanje i dostaviti je nadležnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Centar za socijalnu skrb će s ovisnikom koji se uključi u školovanje sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama te mu pružati druge oblike socijalne skrbi i potpore tijekom školovanja i programa resocijalizacije.
   

4.3. Prekvalifikacija i doškolovanje za zanimanja potrebna na tržištu rada koje provode Područne službe zavoda za zapošljavanje temeljem Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj


Koraci za uključivanje:
 
 1. Javiti se ovlaštenom liječniku u Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti koji izdaje pismenu potvrdu za ovisnika, kojom preporučuje uključivanje u projekt resocijalizacije,
 2. Javiti se nadležnom Centru za socijalnu skrb koji će ga informirati o svim mjerama i aktivnostima koje sadrži Projekt i pružiti mu druge oblike socijalne potpore tijekom resocijalizacije,
 3. Javiti se nadležnoj Područnoj službi Zavoda za zapošljavanje koja će ovisnika informirati o svim mjerama iz Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj te ga uključiti u navedene mjere
 4. Redovito se javljati u Službu za prevenciju ovisnosti i Centru za socijalnu skrb radi pružanja psihosocijalne potpore tijekom individualnog programa resocijalizacije.


4.4. Program počinje i provodi se nakon izlaska iz terapijske zajednice ili zatvorske ustanove te na preporuku ovlaštenog liječnika u Službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

 
Koraci za uključivanje:
 
A. Osobe liječene zbog problema ovisnosti o drogama koje nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili izdržane kazne zatvora ili ukoliko se nalaze u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju te se pridržavaju propisanog  načina liječenja, žele završiti započeto srednjoškolsko obrazovanje, trebaju se sa takvim zahtjevom obratiti nadležnom Centru za socijalnu skrb.

 

Centar za socijalnu skrb će ispitati obiteljske, socijalne i druge prilike osobe liječene zbog problema ovisnosti o drogama, te dati preporuku za uključivanje osobe liječene zbog problema  ovisnosti u školovanje i dostaviti je nadležnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi i Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja će u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva dati suglasnost i osigurati financijska sredstva za provedbu školovanja, te obavijest o istom dostaviti Centru za socijalnu skrb i odgojno- obrazovnoj ustanovi u kojoj će se program provoditi.
 
Centar za socijalnu skrb će s  osobom liječenom zbog problema ovisnosti o drogama koja se uključi u školovanje sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama kojim će ga se zadužiti da se do završetka srednjoškolskog obrazovanja redovito javlja u Centar za socijalnu skrbi i nadležnu Službu za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti radi kontrole apstinencije i uključivanja u osmišljeni program psihosocijalnog tretmana.
 
 
B. Osobe liječene zbog problema ovisnosti o drogama koje nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili izdržane kazne zatvora ili ukoliko se nalaze u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju te se pridržavaju propisanog  načina liječenja, žele završiti prekvalifikaciju i osposobljavanje, a ukoliko se radi o prvoj takvoj edukaciji, trebaju se s takvim zahtjevom obratiti nadležnom Centru za socijalnu skrb.

 
 
Centar za socijalnu skrb će ispitati obiteljske, socijalne i druge prilike  osobe te provjeriti može li se takva edukacija završiti putem mjera iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i je li osoba ranije bila uključena u mjere obrazovanja putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Ukoliko nadležni Centar za socijalnu skrb utvrdi da se takva edukacija ne može završiti putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te da se radi o prvoj takvoj edukaciji, zatražit će se od  nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da izvrši profesionalno usmjeravanje i psihologijsko-medicinsku obradu za zanimanje za koje se osoba želi doškolovati i prekvalificirati.
 
Ukoliko je osoba u evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  troškove će snosit  Hrvatski zavod za zapošljavanje.
 
Ukoliko osoba nije u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražit će psihologijsko-medicinsku obradu od strane liječnika medicine rada, a troškove te procjene snosit će Ministarstvo zdravstva.
 
Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zapošljavanje sklopit će sporazum o pokrivanju troškova profesionalnog usmjeravanja i psihologijsko-medicinske obrade.
 
Nakon dobivanja mišljenja o profesionalnom usmjeravanju i psihologijsko-medicinske obrade od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , centar za socijalnu skrb će napisati preporuku za  uključivanje  osobe u obrazovanje i dostaviti je nadležnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi i Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja će u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva dati suglasnost i osigurati financijska sredstva za provedbu doškolovanja i prekvalifikacije, te obavijest o istom dostaviti Centru za socijalnu skrb, nadležnoj područnoj/regionalnoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i odgojno- obrazovnoj ustanovi u kojoj će se program provoditi.

Centar za socijalnu skrb će s osobom liječenom zbog problema ovisnosti koja se uključi u osposobljavanje ili prekvalifikaciju sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama kojim će ga se zadužiti da se do završetka obrazovanja redovito javlja u Centar za socijalnu skrbi i nadležnu Službu za prevenciju ovisnosti radi kontrole apstinencije i uključivanja u osmišljeni program psihosocijalnog tretmana.

5. Ukratko o mjerama aktivne politike zapošljavanja iz Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja koje provode područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


MJERE aktivne politike zapošljavanja namijenjene liječenim ovisnicima koje se provode u okviru Projekta resocijalizacije, a temeljem Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj su:
 
 • Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a te onih koji se nalaze u otkaznom roku
 • Financiranje obrazovanja posebnih skupina prema potrebama tržišta rada
 • Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina u programima javnih radova
 • Informiranje nevladinih organizacija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o mjeri javnih radova, načinu izrade programa i ostvarivanju partnerstva u provedbi mjere javnih radova
 • Informiranje o mogućnostima sufinanciranja zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika putem Mjera aktivne politike zapošljavanja
 
Što su to javni radovi?


Javni rad koji se odvija u ograničenom vremenskom periodu nudi sufinanciranje i financiranje zapošljavanja i nezaposlenih liječenih ovisnika. Program javnog rada mora se temeljiti na:
 
 • društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica, udruge civilnog društva i drugi subjekti,
 • mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju projekti iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša, te održavanja i komunalnih radova.

Više informacija o navedenim mjerama može se dobiti u nadležnim Područnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: www.hzz.hr


6. Ostale mjere za poticanje zapošljavanja


Ostale mjere za poticanje zapošljavanja uključuju:
 1. Sufinanciranje organizacija civilnog društva i drugih ustanova koje provode programe usmjerene na pomoć ovisnicima pri doškolovanju, prekvalifikaciji i privremenom ili trajnom zapošljavanju
 2. Osmišljavanje i provedba posebnih programa prekvalifikacije ili doškolovanja za zapošljavanje ovisnika iz ciljane skupine sukladno potrebama na tržištu rada i interesima i ponudi poslodavaca
 

7. Kome se obratiti za više informacija o Projektu?

Ovisnik se za detaljne informacije o Projektu i načinu uključivanja treba obratiti koordinatoru u Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta, a o mjerama aktivne politike zapošljavanja koje provode područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koordinatoru u područnoj službi HZZ-a prema mjestu svog prebivališta. Popis i kontakti navedenih koordinatora, kao i popisi i kontakti ostalih ustanova i organizacija civilnog društva koje sudjeluju u provedbi  dostupni su na Internet stranici Ureda za suzbijanje zlouporabe droga www.drogeiovisnosti.gov.hr pod linkom Projekt resocijalizacije.

S upitima o Projektu možete se obratiti Uredu za suzbijanje zlouporabe droga:
 
te na email adrese članova Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje Projekta resocijalizacije koji su imenovani na  prijedlog Ureda za suzbijanje zlouporabe droga te nadležnih ministarstava i zavoda, a s ciljem praćenja, koordinacije, poticanja bolje informiranosti o Projektu te unapređenja provedbe cjelokupnog Projekta.

Popis i email adrese članova Stručne radne skupine dostupni su na Internet stranici Ureda za suzbijanje zlouporabe droga www.drogeiovisnosti.gov.hr